نحوه محاسبه رادیاتور پنلی

فهرست مطالب

نحوه محاسبه رادیاتور پنلی و سایز بندی آن :

در انتخاب سایز بندی رادیاتور پنلی یا رادیاتور متری باید بسیار دقیق عمل نمود.

این روش مناسب برای ساختمان های مسکونی می باشد.

فرض می کنیم ساختمانی داریم به متراژ ۱۲۰ متر

که دو خواب ۱۲ و ۱۵ متری دارد و همچنین از یک سمت نور دارد و یک سمت ساختمان که ملک همسایه می باشد دیوار خانبی با هوا تماس دارد.

متراژ زیر بنای ساختمان * ۸۵ =  A

۱۲۰*۸۵ = ۱۰۲۰۰

A + به اضایی هر طرف ساختمان که با فضایی بیرونی در تماس است ۱۰%A  = توان حرارتی ساختمان B

پس ساختمانی داریم که ۲ طرف آن باز می باشد.

۱۰۲۰۰+۲۰۴۰=۱۲۲۴۰ کیلو کالری

عدد حاصل B تقسیم بر / توان حرارتی هر متر رادیاتور پنلی = متراژ مورد نیاز رادیاتور

۱۸۰۰ / ۱۲۲۴۰ = ۶٫۸ متر طول رادیاتور برای کل ساختمان

شما با این روش متراژ کلی رادیاتور مورد نیاز را به دست آورده اید حال نکته مهم تقسیم آن برای هر جایگاه نصب رادیاتور می باشد.

این حقیر توصیه می نمایم برای هر خواب بر اساس متراژ آن به اضای هر ۱ متر ۱۰ سانت رادیاتور در نظر بگیرید

الباقی متراژ باقی مانده را با توجه به جایگاه های نصب در حال و پذیرایی تقسیم نمایید.

برای اتاق خواب ۱۲ متری یک رادیاتور ۱۲۰ سانت و برای خواب ۱۵ متری ۱۴۰ سانت در نظر می گیریم.

متراژ باقی مانده ۴٫۲ می باشد که باید بین ۳ جایگاه باقی مانده در حال و پذیرایی تقسیم شود هرکدام یک رادیاتور ۱۴۰ سانتی نیاز مند می باشند.

این نحوه محاسبه رادیاتور پنلی برای منازل مسکونی با ارتفاع سقف حداکثر 3 متر می باشد.

برنده های قابل ارایه در این سایت ایران رادیاتورهمگام و باررلی می باشند.

ایران رادیاتور
ایران رادیاتور
همگام
همگام

باررلی

 

نکته ۱ : هرگز رادیاتور اتاق خواب را کوچک انتخاب ننمایید.

نکته ۲ : قبل از خرید و انتخاب سایز رادیاتور حتماً محل نصب را اندازه گرفته ( از محل درپوش های روی دیوار تا نقطه ای که می خواهید رادیاتور ادامه داشته باشد منهای – ۱۵ سانت )

نکته ۳ : اکثر رادیاتور پنلی ها گرمایشی معادل ۱۷۰۰ تا 2000 کیلو کالری به اضای هر متر طول دارند.

نکته ۴ : سایز های رادیاتور موجود در بازار  ۸۰ سانت ۱۰۰ سانت ۱۲۰ سانت ۱۴۰ سانت ۱۶۰ سانت و ۱۸۰ سانت می باشد.